Start 
sideBarGra miejska 22.03.2014 !
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 marrzec 2014 08:39
Przed nami kolejna edycja gry miejskiej "Tadzik tez by? Harcerzem" organizowanej
z Okazji ?wi?ta Chor?gwi Krakowskiej ZHP
w dniu22.03.2014.
Ju? o godz 10:10 wsplnie rozpoczniemy obchody Apelem na Rynku G?wnym,
by nast?pnie w pionach metodycznych uda? si? na gry.
W ramach wpisowego czekaj? na WAS:
- program, nagrody dla najlepszych, dyplomy dla ka?dej dru?yny
- ciep?a herbata, drugie ?niadanie
Patrole mog? by? maksymalnie 10 osobowe -Koszt: 5 z? (p?atne w dniu gry - za ka?d? zg?oszon? osob?!).
W ramach przygotowania do gry, ka?dy patrol powinien posiada?:
- zgody rodzicw na udzia? w grze
- dokumenty potwierdzaj?ce ubezpieczenie patrolu i zg?oszenie wyjazdu w hufcu
- co najmniej jeden telefon komrkowy (do kontaktw z patrolem )
- suchy prowiant, wygodne buty, mundur, co? przeciwdeszczowego
- 1 apteczka na patrol, 1 d?ugopis na patrol
DODATKOWO:
Ka?dy patrol musi przygotowa?:

50 szpilek d?ugich- charakterystycznie oznakowanych (tak by ka?dy patrol mia? inne -
np. pomalowane lakierem, lub oznaczone nitk?, lub naklejk?).
9 pinezek tablicowych - oznakowanych tak samo jak szpilki,
notatnik -by?cie mieli na czym notowa? (jakie? lu?ne kartki te? mog? by?),
aparat fotograficzny(v komrka z mo?liwo?ci? robienia zdj??)
Do zobaczenia w sobot?!